آشنایی با میگ MiG-29

میگ MiG-29

به ورودی هوای بسته پیشران های این میگ تبریزی دقت کنید
این دریچه ها برای پیشگیری از پدیده FOD بر روی زمین بسته می شوند.
منبع: گسترش صنایع