از پروژه X-22A چه می دانید؟!

پروژه X-22A


داکت فن ها روزگاری در کانون توجه طراحان قرار داشتند ؛ امروزه نیز باز توجه به آنان روند صعودی خود را طی می کند.
منبع: گسترش صنایع