سوخت گیری هوایی جنگنده F-15

سوخت گیری هوایی

این سیستم سوخت رسانی هوایی مطابق با استاندارد نیروی هوایی ایالات متحده می باشد.
منبع: گسترش صنایع