جنگنده بمب افکن تاکتیکی

جنگنده بمب افکن

با حداکثر سرعت ۱٫۸ ماخ دو سرنشین ؛ مجهز به فضای استراحت و دستشویی در کابین.
منبع: گسترش صنایع