انواع پیشران های توربین گازی

پیشران های توربین گازی

۱-توربوفن:با جریان کنارگذر
۲-توربوجت:بدون جریان کنار گذر
۳-توربوپراپ:گردش ملخ و جت
۴-توربوشفت:انتقال تمام نیرو به ملخ
منبع: گسترش صنایع