بریتیش ایرویز ؛ کنکورد

بریتیش ایرویز

دماغه کنکور برای فراهم آوردن دید کافی برای خدمه پروازی حین فرود و نیز برخاست ، به صورت متحرک طراحی شده بود.
منبع: گسترش صنایع