نخستین های رادارگریزی

رادارگریزی

بمب افکن لاکهید F-117 Nighthawk و بالگرد بوئینگ- سیکورسکی AH-66 Comanche.
منبع: گسترش صنایع