سه دهه جنگلزدایی از دوربین ناسا

جنگلزدایی

بشر به دست خود سیاره زمین خود را نابود میکند؛ آنوقت بدنبال سرنخی از حیات و ایجاد شرایط زندگی روی ماه و مریخ است.
منبع: گسترش صنایع